Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.Viagroep

Algemene voorwaarden Venture Informatisering Adviesgroep N.V.
 
1. Venture Informatisering Adviesgroep N.V. (hierna: ‘VIAGROEP’) is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd te Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.
 
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VIAGROEP. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 
3. Iedere aansprakelijkheid van VIAGROEP is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VIAGROEP wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de door VIAGROEP gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
 
4. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van VIAGROEP beperkt tot het door VIAGROEP in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 50.000 EURO.
 
5. De keuze van door VIAGROEP in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. VIAGROEP is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door VIAGROEP
ingeschakelde derden te aanvaarden.
 
6. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens VIAGROEP in verband met de door VIAGROEP verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.
 
7. Opdrachtgever is gehouden VIAGROEP te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van VIAGROEP.
 
8. VIAGROEP is gerechtigd haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt de opdrachtgever daarvan voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte.
 
9. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van VIAGROEP en al degenen die, al dan niet krachtens  arbeidsovereenkomst voor VIAGROEP werkzaam zijn of waren.
 
10. Op de rechtsverhouding tussen VIAGROEP en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de mediationprocedure* bij het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
 
11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

 
General Conditions Venture Informatisering Adviesgroep N.V.
 
1. Venture Informatisering Adviesgroep N.V. (hereinafter: ‘VIAGROEP’) is a private limited liability company with its seat in Rijswijk, registered in the Trade Register under number 164.764.
 
2. All instructions are accepted and carried out exclusively by VIAGROEP, with the exclusion of Article 7:404 and 7:407 (2) Dutch Civil Code. Third parties cannot derive any rights form the work carried out and from the ensuing results.
 
3. Any liability of VIAGROEP shall be limited to the amount which is paid out in the matter concerned under the professional liability policy entered into by VIAGROEP, to be increased by the amount of the deductible which according to the terms and conditions of the insurance policy will not be for the account of the insurer. Information about the professional liability insurance will be provided on request.
 
4. If, for whatever reason, the insurer makes no payment under the above insurance policy, any liability of VIAGROEP shall be limited to the amount invoiced by VIAGROEP in the matter concerned, subject to a maximum of EURO 50,000.
 
5. The choice of third parties to be engaged by VIAGROEP shall take place, whenever possible and within reason, in consultation with the client. VIAGROEP will at all times observe due care in selecting these third parties. VIAGROEP shall not be liable for any shortcomings of these third parties and is entitled, without prior consultation with the client, to accept (also) on behalf of the client any limitation of liability on the part of these third parties.
 
6. All rights of actions and claims against VIAGROEP related to the services provided by VIAGROEP shall lapse in any event one year after the moment on which the party involved (client or third party) is aware or could reasonably be aware of the existence of these rights of actions and claims.
 
7. The client indemnifies VIAGROEP against all claims of third parties, including reasonable costs for legal assistance, which are in any way related to the services provided by VIAGROEP, unless these claims ensue from gross negligence or willful misconduct on the part of VIAGROEP.
 
8. VIAGROEP may change its fees per calendar year, after giving its clients prior written notice.
 
9. These general conditions are not only stipulated for the benefit of VIAGROEP but also for the benefits of the directors of VIAGROEP, and all those who performed or are performing work, whether or not under employment contract, for VIAGROEP.
 
10. All relationships between VIAGROEP and its clients, as well as those who make use of its services, are governed by the laws of the Netherlands. Disputes shall be submitted exclusively to the competent court of arbitrage in Rotterdam, the Netherlands, starting with a mediation procedure.
 
11. These general conditions are drawn up in Dutch and English. The Dutch text shall be binding in the event of any difference in content of tenor.

 
* NAI mediationbeding - Nederlands
 “Ten behoeve van de oplossing van elk geschil dat is of mocht ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen de partijen, respectievelijk zal de meest gerede partij, een aanvraag voor mediation indienen bij het secretariaat van het NAI volgens het NAI Mediationreglement. Leidt die aanvraag niet tot een algehele oplossing van het geschil door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in punt 7(A) van het NAI Mediationreglement, door een arbitraal schikkingsvonnis als bedoeld in punt 8 van dat reglement, of door een combinatie van deze beide, dan wordt het geschil, althans dat gedeelte daarvan dat niet op één der zo-even genoemde wijzen is opgelost, uitsluitend beslecht overeenkomstig het NAI Arbitragereglement.”

* Wanneer partijen ook arbitrage overeenkomen, voor het geval de mediation niet tot een oplossing heeft geleid, kunnen zij met betrekking tot die arbitrage een aantal zaken regelen. Zie hiervoor de bepalingen onder “aanbevolen tekst arbitraal beding”, zoals opgenomen in het NAI Arbitrage Reglement.

** NAI mediation clause – English
“For the purposes of resolution of each and any dispute that has arisen or might arise further to the present agreement, or any further agreements resulting from the same, the parties shall - or the most diligent party shall – file a request for mediation with the NAI secretariat in accordance with the NAI Mediation Rules. If such request fails to result in a comprehensive resolution of the dispute by execution of a settlement agreement as referred to in Article 7(A) of the NAI Mediation Rules, by means of an arbitral award on agreed terms as referred to in Article 8 of said Rules, or by means of a combination of both, the dispute – or at any rate any part thereof not resolved in any of the aforesaid manners – shall be resolved exclusively in accordance with the NAI Arbitration Rules.”*

*If the parties also agree to arbitration in the event that Mediation does not lead to a resolution they may arrange certain matters in respect of that arbitration. In this respect reference is made to the provisions contained in the Article entitled ‘Recommended arbitration clause’ as laid down in the NAI Arbitration Rules.

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab